KLUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji:

ADMINISTRTOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Firma KORRO PLUS Joanna Kopeć, z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Szajnochy 14A, działająca na podstawie wpisu do CEIDG NIP: 118-029-83-54, REGON: 092435640.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali:

– w celu przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego dla ewentualnego zawarcia umowy handlowej, a następnie w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy oraz dla realizacji przepisów prawa. W ramach realizacji tych celów dane będą przetwarzane w szczególności: do kontaktów w związku z marketingiem bezpośrednim, do realizacji zamówień, składania reklamacji i innych niezbędnych czynności takich jak prowadzenie rachunkowości i rozliczenia podatkowe (art. 6 ust 1 lit a RODO)

– w celu zawarcia/ wykonania umowy/ świadczenia usług na podstawie Państwa zainteresowania  naszymi usługami/ ofertą lub na podstawie zawartej przez Państwa umowy (art. 6 ust 1 lit b RODO)

– w celu doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji procesów obsługi, archiwalnych, dowodowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, marketingu bezpośredniego, badania satysfakcji klientów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust 1 lit f RODO)

Podanie przez Państwa danych jest:

– dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem

 Niepodanie przez Państwa danych może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora

ODBIORCA PAŃSTWA  DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będziemy udostępniali następującym kategoriom podmiotów:

– podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych: biuro rachunkowe, systemy informatyczne (hosting poczty, hosting www)

– innym odbiorcom takim jak firmy kurierskie

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym Państwo ostatni raz nawiązali z nami kontakt, do końca okresu przedawnienia roszczeń z umowy, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania dla celu marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia zgody.

PĄŃSTWA  PRAWA

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,

– usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu,

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy korro@korro.com.pl

W sytuacji, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa Dane Osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.